Previous
Next

שטחי ההתארגנות כשמם, כן הם, נועדו לספק כל צורך לשם ביצוע העבודות המצריך מקום למתקנים או מבנים זמניים לשירות העובדים והמנהלה.

השימושים מגוונים: משרדים,מחסנים,חדרי מנוחה ושמירה, מתקנים הנדסיים זמניים, דרכים זמניות,  קווי ומתקני תשתית, אחסון וריכוז ציוד בניה וחפירה, ציוד הנדסי וטיפול בהם, ערום זמני של פסולת בניין ותוצרי חפירה.

באופן טבעי שטחים אלו והפעילות בהן תשבש את חיי היום-יום לאלו אשר חיים בצמידות לשטחים אלו.